PODGLĄD ATOMU
     
 

Jakie jest pochodzenie nazwy Polska?


Wprowadzenie

Jakie jest pochodzenie nazwy Polska?

Każdy, kto interesuje się historią Polski, chciałby wiedzieć, jakie były początki jej dziejów. Kto był pierwszym władcą, jak się nazywał, jak wyglądał? Jakie jest pochodzenie nazwy Polska? W IX wieku, czyli ponad 1000 lat temu, na ziemiach polskich żyło kilka słowiańskich plemion. Do najbardziej znaczących należały plemiona: Wiślan, Polan, Mazowszan, Ślężan i Lędzian. Nazwy plemion pochodzą przede wszystkim od miejsc ich zamieszkiwania, ale i od typowych zajęć. Nazwa Polska pochodzi od nazwy plemienia Polan, a ta nazwa od słowa pole.

Źródło1. Mapa. Polska Mieszka I, CARTE
Linia chronologiczna


Ćwiczenia

Na podstawie źródła 1.

1. Zlokalizuj na mapie siedziby pięciu plemion polskich, których nazwy pojawiły się we wprowadzeniu do lekcji. Wskaż na mapie nazwy głównych grodów tych plemion.

2. Podaj nazwy sąsiadów plemion polskich od wschodu, południa, zachodu i północy.

...............................................................................................................................
3. Odpowiedz, jakie było główne zajęcie Polan.

...............................................................................................................................4. Mieszko I (o którym porozmawiamy na następnej lekcji) objął władzę nad Polanami po swoim ojcu Siemomyśle ok. 960 roku. Oblicz, ile lat upłynęło od tego wydarzenia.

...............................................................................................................................Tytuł: Jakie jest pochodzenie nazwy Polska?
Opis skrócony: Poznamy początki dziejów Polski. Dowiemy się, skąd pochodzi wiedza o naszych praprzodkach, umiejscowimy na mapie siedziby polskich plemion oraz ich główne grody. Porozmawiamy o pochodzeniu nazw poszczególnych polskich plemion. Zapamiętamy, że nazwa naszej Ojczyzny pochodzi od słowa Polanie.
Autor(rzy): Małgorzata Soczewicz
Hasła treści historyk, archeolog, plemię, Słowianie, Polanie, Wiślanie, Mazowszanie, Ślężanie, Lędzianie, Mieszko I, Gniezno
Uwagi metodyczne Lekcja powinna być poświęcona wnikliwej analizie mapy i pracy uczniów z tym źródłem informacji. Uczniowie powinni poznawać to ważne źródło informacji historycznej na każdej lekcji, tym razem sprawnie lokalizować siedziby plemion polskich oraz wskazywać ich zasięg terytorialny państwa Mieszka I. Uczniowie powinni też wiedzieć, w której części dzisiejszej Polski jest kolebka naszej państwowości. Jeśli dysponują Państwo dostępnymi w polskiej szkole atlasami historycznymi, to sugeruję na tej lekcji korzystanie z map: Plemiona polskie i ich środowisko w Atlasie historycznym dla szkoły podstawowej (Nowa Era, Warszawa 2012, s. 23.) lub Powstanie państwa polskiego, w Ilustrowanym atlasie historii Polski (Demart, Warszawa 2006, s. 28.).Lekcja powinna być poświęcona wnikliwej analizie mapy i pracy uczniów z tym źródłem informacji. Uczniowie powinni poznawać to ważne źródło informacji historycznej na każdej lekcji, tym razem sprawnie lokalizować siedziby plemion polskich oraz wskazywać ich zasięg terytorialny państwa Mieszka I. Uczniowie powinni też wiedzieć, w której części dzisiejszej Polski jest kolebka naszej państwowości. Jeśli dysponują Państwo dostępnymi w polskiej szkole atlasami historycznymi, to sugeruję na tej lekcji korzystanie z map: Plemiona polskie i ich środowisko w Atlasie historycznym dla szkoły podstawowej (Nowa Era, Warszawa 2012, s. 23.) lub Powstanie państwa polskiego, w Ilustrowanym atlasie historii Polski (Demart, Warszawa 2006, s. 28.).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.