PODGLĄD ATOMU
     
 

Rzeczpospolita pod rządami Sasów


Linia chronologiczna
Źródło 1. Louis de Silvestre. Portret Augusta II Mocnego, króla Polski z saskiej dynastii Wettinów (portret z połowy XVIII w.)


[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Louis_de_Silvestre-August_II.jpg]

Źródło 2. Okoliczności elekcji Augusta II na króla Polski [fragment]


[…] Przedstawiciele saskiego domu […] trafili na tron polski wbrew wszelkim oczekiwaniom. Podczas elekcji królewskiej w czerwcu 1697 roku kandydat Austrii, syn zmarłego króla Jakub Sobieski, został zmuszony do wycofania swej kandydatury z powodu braku gotówki. Francuz, książę Conti, choć ogłoszony królem przez prymasa […], nie był w stanie skorzystać z osiągniętego zwycięstwa. Główną nagrodę wziął w końcu elektor saski Fryderyk August [August II Mocny] – kandydat, który wyłonił się w ostatniej chwili. Skutek ten osiągnięto dzięki przekupstwu, groźbom i zręcznemu wyczuciu chwili. […]


[cyt. za: Norman Davis, Boże Igrzysko, Znak, Kraków, 1993, t. I, s. 645.]

Źródło 3. Ilustracja. Herb z okresu unii personalnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Saksonią


[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Wappen_Commonwealth_Sachsen-Polen-Litauen.jpg]
Źródło 4. Multimedialna prezentacja o Auguście II i jego czasach


[źródło: http://www.wilanow-palac.pl/palac_nie_dla_krola.html]


Źródło 5. Anton Mengs. Portret Augusta III Sasa (portret z 1745 r.)[źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:August_III_of_Poland.PNG]Źródło 6. Louis de Silvestre. Portret króla Augusta III w stroju orderowym Orła Białego (portret z epoki)


[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Augustus_III_in_Polish_costume.JPG]


Ćwiczenia


Odszukaj w szkolnym atlasie historycznym albo w Internecie mapę Europy w pierwszej połowie XVIII w.
Wskaż na mapie Saksonię oraz stolicę tego państwa – Drezno. Które państwo, Twoim zdaniem, stanowiło zagrożenie dla Rzeczypospolitej i Saksonii?


Na podstawie źródła 2.

1. Wymień kandydatów do tronu polskiego podczas elekcji w 1697 roku.
2. Co zadecydowało o wyborze elektora saskiego Fryderyka Augusta?
3. Czy była to wolna elekcja? Uzasadnij swoją odpowiedź.


Na podstawie źródła 3.
mapa


Na podstawie źródła 3.
Przyjrzyj się herbowi, rozpoznaj oraz podpisz na ilustracji symbole Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Saksonii. O czym świadczy połączenie tych elementów?


Na podstawie źródła 4.

Zapoznaj się z materiałem filmowym i odpowiedz na pytania:

1. Kogo uwięził August II?
2. Który pałac był obiektem marzeń Augusta II?
3. Dlaczego August II otrzymał przydomek Mocny?
4. Przedstaw zwięzłą charakterystykę króla.


Na podstawie źródła 6.

Za panowania Augusta II został ustanowiony Order Orła Białego. Obejrzyj portret przedstawiający jego syna, Augusta III i wskaż na ilustracji kontusz, żupan oraz Order Orła Białego.

Praca domowa

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za szczególne zasługi dla dobra ojczyzny. Zbierz informacje na temat dam i kawalerów, którzy otrzymali to odznaczenie w czasach III Rzeczpospolitej.

Tytuł: Rzeczpospolita pod rządami Sasów
Opis skrócony: Poznamy sąsiadów Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVIII wieku. Przybliżymy postaci królów Polski z dynastii Wettinów. Dowiemy się, jakie związki łączyły Rzeczpospolitą z Saksonią.
Autor(rzy): Małgorzata Soczewicz
Hasła treści Saksonia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, August II, August III, Order Orła Białego
Uwagi metodyczne Lekcja o Wettinach służy przybliżeniu postaci królów saskich na tronie polskim, którzy w naszej historiografii nie cieszyli się popularnością. Lata panowania Wettinów są oznaką zbliżającego się upadku Rzeczypospolitej. Warto zatem, dla pełnego obrazu, wskazać uczniom osiągnięcia Sasów w dziedzinie kultury i sztuki. Proponuję skorzystać z map w powszechnie dostępnych atlasach szkolnych.Lekcja o Wettinach służy przybliżeniu postaci królów saskich na tronie polskim, którzy w naszej historiografii nie cieszyli się popularnością. Lata panowania Wettinów są oznaką zbliżającego się upadku Rzeczypospolitej. Warto zatem, dla pełnego obrazu, wskazać uczniom osiągnięcia Sasów w dziedzinie kultury i sztuki. Proponuję skorzystać z map w powszechnie dostępnych atlasach szkolnych.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci