PODGLĄD ATOMU
     
 

Kryzys gospodarczy


Kalendarium

sierpień 1976 – władze wprowadziły reglamentację sprzedaży cukru (sprzedaż na kartki)
1978 – w Polsce zanotowano spadek płac realnych
1979 – wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja przemysłowa w Polsce spadła pierwszy raz od zakończenia wojny

Materiał 1.


Kolejka po papier toaletowy

Materiał 2.

Zadłużenie Polski w krajach zachodnich

Lata 1970197419871980
Wielkość długu w (mld. dolarów) 0,6 3,6 15,023,0
Stosunek długu do wolnodewizowego eksportu (%) 0,5 1,0 3,0 4,0
Udział obsługi w przychodach eksportowych (%) 12,0 60  75*

* Uważa się, że udział bezpieczny nie powinien przekraczać 25%

Pytania
  1. Scharakteryzuj główne założenia polityki gospodarczej Edwarda Gierka. Wymień najważniejsze inwestycje gospodarcze lat 70. XX w. w Polsce.
  2. Wyjaśnij przyczyny i koszty podwyższenia poziomu życia mieszkańców w latach 70. oraz przyczyny narastających trudności ekonomicznych w Polsce.
  3. Gospodarka PRL określana jest niekiedy, jako „gospodarka niedoborów.” Jak rozumiesz to pojęcie w kontekście sytuacji ekonomicznej Polski czasów Gomułki i Gierka?

Praca domowa

1. Na podstawie informacji zgromadzonych na stronę internetowej:

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/238/6813/Propaganda_Polski_Ludowej.html

scharakteryzuj propagandę władz komunistycznych w latach 70. XX w.

2. Zbierz na podanej wyżej stronie internetowej przykłady działań propagandowych towarzyszących budowie wybranej inwestycji PRL czasów Edwarda Gierka i scharakteryzuj metody oraz środki propagandowe, które zastosowano w tych przekazach. Wyjaśnij cel tych zabiegów.Tytuł: Kryzys gospodarczy
Opis skrócony: Jaki był bilans „złotej epoki Gierka”? Poznajmy przyczyny niepowodzenia polskiego „cudu gospodarczego” lat 70. XX w. i genezę kryzysu społecznego w 1980 r.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Edward Gierek, kartki na cukier, reglamentacja, kryzys gospodarczy lat 70-ych
Uwagi metodyczne Przedstawienie głównych założeń strategii przyspieszonego rozwoju gospodarczego ekipy Gierka (mini wykład); przedstawienie najważniejszych inwestycji komunikacyjnych i przemysłowych podjętych przez władze w latach 70. XX w. (mini wykład/ praca z mapą); wyjaśnienie przyczyn podwyższenia poziomu życia mieszkańców Polski (mini wykład/ rozmowa); rozważanie, dlaczego pozyskane z Zachodu środki nie zostały efektywnie wykorzystane (dyskusja); wyjaśnienie, na czym polegała niewydolność polskiej gospodarki i jakie były jej źródła (rozmowa odwołująca się do wcześniejszych zajęć); charakterystyka przejawów kryzysu gospodarczego (rozmowa); charakterystyka stosunków gospodarczych Polski z ZSRR i z krajami Zachodu w latach 70. XX w. (mini wykład).Przedstawienie głównych założeń strategii przyspieszonego rozwoju gospodarczego ekipy Gierka (mini wykład); przedstawienie najważniejszych inwestycji komunikacyjnych i przemysłowych podjętych przez władze w latach 70. XX w. (mini wykład/ praca z mapą); wyjaśnienie przyczyn podwyższenia poziomu życia mieszkańców Polski (mini wykład/ rozmowa); rozważanie, dlaczego pozyskane z Zachodu środki nie zostały efektywnie wykorzystane (dyskusja); wyjaśnienie, na czym polegała niewydolność polskiej gospodarki i jakie były jej źródła (rozmowa odwołująca się do wcześniejszych zajęć); charakterystyka przejawów kryzysu gospodarczego (rozmowa); charakterystyka stosunków gospodarczych Polski z ZSRR i z krajami Zachodu w latach 70. XX w. (mini wykład).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci