PODGLĄD ATOMU
     
 

Pierwsze miesiące niepodległości (1)


Kalendarium

18 listopada 1918 – po nieudanej misji utworzenia rządu przez socjalistę Ignacego Daszyńskiego, gabinet sformował polityk bliski Piłsudskiemu, także socjalista, Jędrzej Moraczewski
22 listopada 1918 – Józef Piłsudski objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa, najwyższą władzę w Polsce, odpowiadającą funkcji głowy państwa
23 listopada 1918 – w Polsce wprowadzony został 8 godzinny dzień i 46 godzinny tydzień pracy
28 listopada 1918 – ogłoszono ordynację wyborczą do sejmu opartą o zasadę pięcioprzymiotnikową; prawa wyborcze zyskały kobiety
16 stycznia 1918 – Naczelnik Państwa powołał nowy rząd, na czele którego stanął znany w świecie pianista a także działacz polityczny Ignacy Paderewski
18 stycznia 1919 – w Paryżu rozpoczęła obrady konferencja pokojowa
26 stycznia 1919 – na obszarach kontrolowanych przez Piłsudskiego (terenach byłego Królestwa Polskiego i Galicji Zachodniej) odbyły się wybory do sejmu ustawodawczego; w wyniku tych wyborów Narodowa Demokracja (prawica) stała się najsilniejszym ugrupowaniem politycznym, niezdolnym jednak do samodzielnego sprawowania władzy
7 lutego 1919 – Naczelnik Państwa podpisał dekrety o powszechnym obowiązku szkolnym, utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli oraz powołaniu Pocztowej Kasy Oszczędności
20 lutego 1919 – sejm uchwalił Małą Konstytucję, która obowiązywała do czasu uchwalenia pełnej konstytucji w 1921 r. (Konstytucja marcowa)

Materiał 1.

Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o powierzeniu misji utworzenia rządu Ignacemu Daszyńskiemu, 14 listopada 1918 r.

Wyszedłszy z niemieckiej niewoli, zastałem wyzwalająca się Polskę w najbardziej chaotycznych stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych wobec zadań niezmiernie trudnych, w których lud polski sam musi wykazać swoją zdolność organizacyjną, bo żadna siła z zewnątrz nie może mu jej narzucić. Uważałem za swój obowiązek ułatwić ludowi pracę organizowania się i postanowiłem rozważyć rolę i znaczenie przywódców stronnictw ludowych, które miały nadać charakter nowemu rządowi.
W rozmowach, przeprowadzonych z przedstawicielami niemal wszystkich stronnictw w Polsce, spotkałem się, ku wielkiej mej radości, z zasadniczym potwierdzeniem mych myśli.

Pytania
  1. Scharakteryzuj sytuację polityczną w Polsce na przełomie 1918 i 1919 r.

Praca domowa
  1. Zbierz informacje na temat odmiennych wizji odbudowy Polski wyrażanych przez Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Wyjaśnij, jaka rolę na polskiej scenie politycznej odegrał rząd Ignacego Jana Paderewskiego?
  2. Ustal na podstawie szkolnych podręczników do historii, używanych w kraju Twojego pobytu, w jakim stopniu wydarzenia lat 1918-1919 wpłynęły na dzieje tego kraju. Czy znajdujesz jakiekolwiek analogie z losami Odrodzonej Polski?
Tytuł: Pierwsze miesiące niepodległości (1)
Opis skrócony: Zapoznamy się z wewnętrzną sytuacją Polski w pierwszych miesiącach niepodległości. Omówimy proces konsolidacji ośrodka władzy w Warszawie, skupionego wokół Józefa Piłsudskiego oraz powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego i wybory do sejmu ustawodawczego.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, Mała Konstytucja z 1919 r., Sejm Ustawodawczy, Ignacy Jan Paderewski, konferencja paryska (wersalska)
Uwagi metodyczne Przedstawienie procesu konsolidacji ośrodka władzy w Warszawie - powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego i wybory do sejmu ustawodawczego (krótki wykład); wyjaśnienie koncepcji politycznych Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego oraz ich roli w polskim życiu politycznym w latach 1918-1919 (rozmowa nauczająca).Przedstawienie procesu konsolidacji ośrodka władzy w Warszawie - powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego i wybory do sejmu ustawodawczego (krótki wykład); wyjaśnienie koncepcji politycznych Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego oraz ich roli w polskim życiu politycznym w latach 1918-1919 (rozmowa nauczająca).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci