PODGLĄD ATOMU
     
 

Wobec zagrożeń międzynarodowych. Polityka zagraniczna w latach trzydziestych XX w. (2)


Kalendarium

25 lipca 1932 – Polska i Związek Sowiecki (ZSRR) podpisały pakt o nieagresji
2 listopada 1932 – Józef Beck objął stanowisko ministra spraw zagranicznych, które piastował do września 1939 r.
21 stycznia 1934 – podpisanie niemiecko-polskiej deklaracji o niestosowaniu przemocy.
15 marca 1938 – Anschluss (przyłączenie) Austrii do III Rzeszy
17 marca 1938 – po incydencie na granicy polsko-litewskiej rząd Polski zwrócił się w ultymatywnym tonie do rządu Litwy w sprawie nawiązania nieistniejących od 1918 r. stosunków dyplomatycznych
29 września 1938 – na mocy układu zawartego w Monachium (III Rzesza, Włochy, Francja, Wielka Brytania) Niemcy zajęły część Czechosłowacji leżącą przy granicy z III Rzeszą
30 września 1938 – rząd Polski zwrócił się do władz Czechosłowacji w sprawie zwrotu Zaolzia (Śląska Cieszyńskiego)
2 października 1938 – oddziały polskie rozpoczęły zajmowanie Zaolzia (Śląska Cieszyńskiego)
24 października 1938 – minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop w rozmowie a ambasadorem Polski w Niemczech Józefem Lipskim zaproponował włącznie Gdańska do Rzeszy, przeprowadzenie eksterytorialnych linii drogowych i kolejowych przez polskie Pomorze (Pomorze Gdańskie) oraz przedłużenie paktu o nieagresji na 25 lat

Materiał 1.

Adam Krzyżanowski, Dzieje Polski

Piłsudski chciał ugruntować byt i rozwój państwa zawieraniem w pierwszym rzędzie umów politycznych dwustronnych (bilateralnych). Nie wierzył w skuteczność paktów wielostronnych (multilateralnych). Uznawał stosunki, zachodzące między bezpośrednio zainteresowanymi, zwłaszcza sąsiedzkie, za szczególnie ważne. Dążył do zawierania umów z sąsiadami. W jego oczach umowy wielostronne stanowiły czynnik drugorzędny, albowiem tworzyły organizację wielogłową, obejmującą także państwa mało zainteresowane w kształtowaniu się polityki polskiej (…). Dopatrywał się w nich niebezpieczeństwa wciągnięcia Polski w sferę tego lub owego bloku ideologicznego, stawiającego sobie cele mało konkretne, mniej lub więcej utopijne (…).

Pytania
  1. Na podstawie zamieszczonych materiałów scharakteryzuj koncepcję Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do polityce zagranicznej II RP w latach 30. XX w.
  2. Jakimi zasadami kierowała się polska polityka zagraniczna w stosunkach z Berlinem i Moskwą w latach 1926-1938. Wyjaśnij, jakie miejsce w polskiej polityce zagranicznej zajmowały Niemcy i ZSRR (Rosja Sowiecka), a jaką państwa Europy Zachodniej?
Tytuł: Wobec zagrożeń międzynarodowych. Polityka zagraniczna w latach trzydziestych XX w. (2)
Opis skrócony: Powtórzymy podstawowe informacje o układzie sił w Europie po dojściu Hitlera do władzy i wskażemy zagrożenia dla II RP wynikające z ekspansywnych zachowań III Rzeszy. Rozważaniami obejmiemy okres do stycznia 1939 r.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Józef Piłsudski, Ignacy Mościki, sanacja, Józef Beck, Zaolzie, konferencja monachijska, pakt o nieagresji z ZSRR, deklaracja o niestosowaniu przemocy z Niemcami
Uwagi metodyczne analiza położenia geopolitycznego II RP (praca z mapą/ praca w grupach); wyjaśnienie polityki ZSRR (Rosji Sowieckiej) i Niemiec wobec Polski (rozmowa nauczająca/ burza mózgów); przedstawienie konsekwencji traktatów w Rapallo i w Locarno dla polskiej polityki zagranicznej i polskiej racji stanu (krótki wykład); charakterystyka stosunków Polski z sąsiadami w dwudziestoleciu międzywojennym (prezentacje/ praca w grupach pod kierunkiem); wyjaśnienie konsekwencje przewrotu majowego dla polskiej polityki zagranicznej (rozmowa nauczająca); przedstawienie celów polskiej polityki zagranicznej w latach 1926-1938 (rozmowa nauczająca/ burza mózgów).analiza położenia geopolitycznego II RP (praca z mapą/ praca w grupach); wyjaśnienie polityki ZSRR (Rosji Sowieckiej) i Niemiec wobec Polski (rozmowa nauczająca/ burza mózgów); przedstawienie konsekwencji traktatów w Rapallo i w Locarno dla polskiej polityki zagranicznej i polskiej racji stanu (krótki wykład); charakterystyka stosunków Polski z sąsiadami w dwudziestoleciu międzywojennym (prezentacje/ praca w grupach pod kierunkiem); wyjaśnienie konsekwencje przewrotu majowego dla polskiej polityki zagranicznej (rozmowa nauczająca); przedstawienie celów polskiej polityki zagranicznej w latach 1926-1938 (rozmowa nauczająca/ burza mózgów).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci