PODGLĄD ATOMU
     
 

Tytuł: Unia polsko-litewska
Opis skrócony: Uczeń dowie się, jakie były przyczyny unii polsko-litewskiej, i jakie pociągnęła ona za sobą skutki.
Autor(rzy):
Hasła treści Piastowie Polska, Litwa, unia, chrzest Litwy, Władysław Jagiełło, Jadwiga Andegaweńska
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.