PODGLĄD ATOMU
     
 

Granice i terytorium II Rzeczpospolitej (2)


Pytania
  1. Korzystając z map przedstawiających wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku oraz zasięg granic II Rzeczypospolitej, oceń skuteczność polskich działań w obronie przynależności Górnego Śląska i Śląska Opolskiego do Rzeczypospolitej w latach 1918-1923.
Praca domowa
  1. Korzystając z atlasu historycznego porównaj terytorium Rzeczypospolitej z 1772 r. z terytorium II RP i z obecnym obszarem Polski.Tytuł: Granice i terytorium II Rzeczpospolitej (2)
Opis skrócony: Wyjaśnimy uwarunkowania Powstania Wielkopolskiego, kolejnych Powstań Śląskich i walki o Górny Śląsk. Praca z atlasem historycznym lub mapami ściennymi.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Powstanie Wielkopolskie, Ignacy Jan Paderewski, trzy Powstania Śląskie, plebiscyt na Warmii i Mazurach, plebiscyt na Górnym Śląsku, traktat wersalski, Wilno, Wileńszczyzna, Zaolzie, Orlęta Lwowskie, Lwów
Uwagi metodyczne Porównanie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 1772 r. z terytorium II RP (praca z mapą pod kierunkiem); porównanie terytorium II RP z zasięgami zaborów wg linii granicznych państwa zaborczych z 1914 r. (praca z mapą pod kierunkiem); porównanie terytorium Drugiej Rzeczpospolitej z obecnym terytorium Polski (praca z mapą pod kierunkiemanaliza mapy administracyjnej II RP – odczytanie nazw województw i ich stolic z mapy administracyjnej II RP (praca w grupach pod kierunkiem); analiza pozycji politycznej II RP w Europie Środkowo-Wschodniej i jej miejsca w systemie wersalskim (rozmowa nauczająca/ krótki wykład); ocena pozycji II RP na arenie międzynarodowej w kontekście jej położenia geopolitycznego (rozmowa nauczająca albo krótki wykład).Porównanie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 1772 r. z terytorium II RP (praca z mapą pod kierunkiem); porównanie terytorium II RP z zasięgami zaborów wg linii granicznych państwa zaborczych z 1914 r. (praca z mapą pod kierunkiem); porównanie terytorium Drugiej Rzeczpospolitej z obecnym terytorium Polski (praca z mapą pod kierunkiemanaliza mapy administracyjnej II RP – odczytanie nazw województw i ich stolic z mapy administracyjnej II RP (praca w grupach pod kierunkiem); analiza pozycji politycznej II RP w Europie Środkowo-Wschodniej i jej miejsca w systemie wersalskim (rozmowa nauczająca/ krótki wykład); ocena pozycji II RP na arenie międzynarodowej w kontekście jej położenia geopolitycznego (rozmowa nauczająca albo krótki wykład).

Praca z mapami z Atlasu historycznego lub innych źródeł.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci