PODGLĄD ATOMU
     
 

Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowym (1)


30 września 1921 – pierwszy spis powszechny w odrodzonej Polsce; na 27, 4 mln mieszkańców przypadało 30% mniejszości narodowych: Ukraińcy stanowili 14, 3%, Żydzi 7, 8%, Białorusini 3, 8%, Niemcy 3,8%
9 grudnia 1931 – wedle drugiego spisu powszechnego w Polsce Ukraińcy stanowili 14% społeczeństwa, Żydzi 8, 5%, Białorusini 3% a Niemcy 2,3%
15 czerwca 1934 – w Warszawie nacjonalista ukraiński zastrzelił ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego.
13 września 1934 – Polska wypowiedziała traktat o mniejszościach, uzasadniając to możliwością ingerencji państw obcych w jej sprawy wewnętrzne.
5 maja 1937 – polsko-żydowska komisja studiów udała się na Madagaskar w celu zorientowania się w możliwościach emigracyjnych Żydów z Polski
4 października 1937 – zarządzeniem rektorów szkół wyższych rozdzielone zostały miejsca zajmowane przez studentów Polaków i Żydów

Materiał 1.


Mapa: Druga Rzeczpospolita. Wyznania
Materiał 2.


Mapa: Druga Rzeczpospolita. Narodowości
Pytania
  1. Przypomnij, jakie były historyczne uwarunkowań wielokulturowego charakteru społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym.
  2. Przeprowadź, na podstawie map (materiał 1. i 2.), analizę geograficznego rozkładu wybranej mniejszości narodowej i wybranej mniejszości wyznaniowej w II RP.
  3. Rozważ znaczenie tak zróżnicowanej struktury narodowościowo-wyznaniowej dla życia społecznego. Jaką politykę powinno prowadzić państwo polskie w tym obszarze życia społecznego? Rozważcie wspólnie, na podstawie zebranych informacji i rozmowy z nauczycielem, czy prowadziło właściwą politykę w tym zakresie.
  4. Dziś wielokulturowość postrzegamy, jako wartość samą w sobie. Odnieś się do realiów Polski międzywojennej i odpowiedz, czy tak zróżnicowana struktura narodowościowo-wyznaniowej niosła zagrożenia dla spójności wewnętrznej i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa polskiego. Przedstaw swój pogląd.

Praca domowa
  1. Na podstawie informacji zebranych w Internecie przygotuj krótką prezentację o życiu wybranej mniejszości wyznaniowej albo narodowościowej w II RP.
  2. Na podstawie zebranych informacji przygotuj głos w debacie: „Państwo narodowe czy narodowościowe, dylematy polskich polityków okresu międzywojennego.”Tytuł: Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowym (1)
Opis skrócony: Poznamy zbiorowy portret społeczeństwa polskiego okresu międzywojennego. Zastanowimy się wspólnie, jaką politykę powinno prowadzić państwo polskie w tym obszarze życia społecznego i dowiemy się, jaką prowadziło. Zanalizujemy mapę wyznaniową i narodowościową Polski międzywojennej. Będziemy mieli okazje porozmawiać wspólnie o tym, co w tamtych realiach społecznych znaczyło bycie „swoim” i „obcym”. Rozważymy, czy rzeczywiście „temat mniejszości narodowych i wyznaniowych” był najważniejszym problem wewnętrznym II Rzeczpospolitej.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści mniejszości narodowe, mniejszości wyznaniowe, struktura narodowościowo-wyznaniowa
Uwagi metodyczne Przedstawienie uwarunkowań historycznych (krótki wykład albo rozmowa z uczniami); przedstawienie wybranej mniejszości (samodzielna prezentacja uczniowska); analiza realiów historycznych, odnoszących się do mniejszości narodowych i wyznaniowych w II RP, występujących w tekstach literackich (analiza tekstów, praca pod kierunkiem zsynchronizowana z zajęciami z języka polskiego).Przedstawienie uwarunkowań historycznych (krótki wykład albo rozmowa z uczniami); przedstawienie wybranej mniejszości (samodzielna prezentacja uczniowska); analiza realiów historycznych, odnoszących się do mniejszości narodowych i wyznaniowych w II RP, występujących w tekstach literackich (analiza tekstów, praca pod kierunkiem zsynchronizowana z zajęciami z języka polskiego).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci