PODGLĄD ATOMU
     
 

Wobec zagrożeń międzynarodowych. Polityka zagraniczna w latach trzydziestych XX w. (1)


Materiał 1.

Pakt o nieagresji zawarty pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, 25 lipca 1932 r.

Artykuł I

Obie umawiające się strony, stwierdzając, że wyrzekły się wojny, jako narzędzia polityki międzynarodowej w ich wzajemnych stosunkach, zobowiązują się wzajemnie do powstrzymywania się od wszelkich działań agresywnych lub napaści jedna na drugą zarówno samodzielnie, jak łącznie z innymi mocarstwami.
Za działanie sprzeczne z zobowiązaniami niniejszego artykułu uznany będzie wszelki akt gwałtu, naruszający całość i nietykalność terytorium lub niepodległość polityczną drugiej umawiającej się strony, nawet gdyby te działania były dokonane bez wypowiedzenia wojny i z uniknięciem wszelkich jej możliwych przejawów.

Artykuł II

W razie gdyby jedna z umawiających się stron została napadnięta przez państwo trzecie lub przez grupę państw trzecich, druga umawiająca się strona obowiązuje się nie udzielać ani bezpośrednio, ani pośrednio pomocy i poparcia państwu napadającemu przez cały czas trwania zatargu (…).

Materiał 2.

Deklaracja o niestosowaniu przemocy pomiędzy Polską i Niemcami, 26 stycznia 1934 r.

Rząd polski i rząd niemiecki uważają, że nastąpił moment, aby rozpocząć nowy okres w stosunkach politycznych polsko-niemieckich przez bezpośrednie porozumiewanie się jednego państwa z drugim. Wobec tego zdecydowały się one przez niniejszą deklarację położyć podstawę dla przyszłego kształtowania się tych stosunków.
Oba rządy wychodzą przy tym z założenia, że utrzymywanie i utrwalanie stałego pokoju pomiędzy ich krajami stanowi istotny warunek dla powszechnego pokoju w Europie. (…)
Oba rządy oświadczają, że jest ich zamiarem porozumiewać się bezpośrednio we wszelkiego rodzaju zagadnieniach, dotyczących ich wzajemnych stosunków. W razie, gdyby wynikły pomiędzy nimi kwestie sporne, których by się nie dało załatwić w drodze bezpośrednich rokowań oba rządy będą szukały tych rozwiązań w każdym poszczególnym wypadku we wzajemnym porozumieniu przy pomocy innych sposobów pokojowych, przy czym w razie potrzeby nie uchybia to możności zastosowania tych rodzajów postępowania, które są przewidziane dla takiego wypadku w innych obowiązujących je wzajemnie porozumieniach. W żadnym jednak wypadku nie będą się one uciekały do stosowania przemocy w celu załatwienia tego rodzaju spraw spornych (…).

Pytania
  1. Scharakteryzuj układ sił w Europie w latach 30. XX w. Uwzględnij zagrożenia dla Polski ze strony państwach sąsiedzkich i ich systemów politycznych i ideologicznych.

Praca domowa
  1. Przygotuj głos w dyskusji: „Sojusznicy II RP. Czy Polsce groziła izolacja na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym? Czy sojusze Polski w dwudziestoleciu międzywojennym można nazwać egzotycznymi?”
  2. Scharakteryzuj stosunek Hitlera i Stalina wobec porządku wersalskiego w Europie Środkowo-Wschodniej.
  3. Napisz krótka notatkę: „Niemcy i ZSRR (Rosja Sowiecka) w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-1938.”Tytuł: Wobec zagrożeń międzynarodowych. Polityka zagraniczna w latach trzydziestych XX w. (1)
Opis skrócony: Poznamy położenie międzynarodowe II RP w latach trzydziestych XX w. Odpowiemy na pytanie, czy Polska skutecznie zagwarantowałam sobie bezpieczeństwo, utrzymując polityczną równowagę w relacjach z Niemcami i ZSRR, a jednocześnie zachowując dobre kontakty z Zachodem – przede wszystkim z Francją.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Józef Piłsudski, Ignacy Mościki, sanacja, Józef Beck, Zaolzie, konferencja monachijska, pakt o nieagresji z ZSRR, deklaracja o niestosowaniu przemocy z Niemcami
Uwagi metodyczne Analiza położenia geopolitycznego II RP (praca z mapą/ praca w grupach); wyjaśnienie polityki ZSRR (Rosji Sowieckiej) i Niemiec wobec Polski (rozmowa nauczająca/ burza mózgów); przedstawienie konsekwencji traktatów w Rapallo i w Locarno dla polskiej polityki zagranicznej i polskiej racji stanu (krótki wykład); charakterystyka stosunków Polski z sąsiadami w dwudziestoleciu międzywojennym (prezentacje/ praca w grupach pod kierunkiem); wyjaśnienie konsekwencje przewrotu majowego dla polskiej polityki zagranicznej (rozmowa nauczająca); przedstawienie celów polskiej polityki zagranicznej w latach 1926-1938 (rozmowa nauczająca/ burza mózgów).Analiza położenia geopolitycznego II RP (praca z mapą/ praca w grupach); wyjaśnienie polityki ZSRR (Rosji Sowieckiej) i Niemiec wobec Polski (rozmowa nauczająca/ burza mózgów); przedstawienie konsekwencji traktatów w Rapallo i w Locarno dla polskiej polityki zagranicznej i polskiej racji stanu (krótki wykład); charakterystyka stosunków Polski z sąsiadami w dwudziestoleciu międzywojennym (prezentacje/ praca w grupach pod kierunkiem); wyjaśnienie konsekwencje przewrotu majowego dla polskiej polityki zagranicznej (rozmowa nauczająca); przedstawienie celów polskiej polityki zagranicznej w latach 1926-1938 (rozmowa nauczająca/ burza mózgów).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci