PODGLĄD ATOMU
     
 

Rok 1920 (1)


Kalendarium

19 marca 1920 – Józef Piłsudski mianowany został na stopień marszałka
21 kwietnia 1920 – podpisano umowę między rządem RP a rządem ukraińskim Semena Petlury w sprawie niepodległości Ukrainy, granicy polsko-ukraińskiej i współdziałania wojskowego polsko-ukraińskiego
7-8 maja 1920 – wojska polskie wkroczyły do Kijowa
5 czerwca 1920 – ofensywa sowiecka, przerwanie frontu, początek cofania się wojsk polskich
1 lipca 1920 – w warunkach zagrożenia sowieckiego powołano Radę Obrony Państwa, na której czele stanął Wincenty Witos, przywódca chłopskiego PSL-Piast
23 lipca 1920 – z inicjatywy sowieckiej powstał w Białymstoku Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, tzw. komitet białostocki z Feliksem Dzierżyńskim na czele, który miał objąć władzę w Polsce po zwycięstwie Armii Czerwonej
13 sierpnia 1920 – ciężkie walki w rejonie Radzymina i Ossowa na przedpolach Warszawy.
14 sierpnia 1920 – natarcie wojsk polskich dowodzonych przez gen. Władysława Sikorskiego znad Wkry (na północny-zachód od Warszawy)
15 sierpnia 1920 – początek zmiany położenia strategicznego na froncie polsko-sowieckim – „Cud nad Wisłą”
16 sierpnia 1920 – kontruderzenie wojsk polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego znad Wieprza (na południowy-wschód od Warszawy)
20-26 września 1920 – zwycięska dla Polski bitwa nad Niemnem, która przesądziła zwycięstwo militarne w starciu z sowiecką Rosją
18 marca 1921 – traktat pokojowy zawarty między Polską a Rosją Radziecką w Rydze (Łotwa), który określił granicę wschodnią II RP

Materiał 1.


Polski plakat z 1920 r.

Materiał 2.


Odezwa z 1920 r.


Plakat z 1920 r.

Materiał 3.

Mapa. Bitwa warszawska 1920 r.


Linia frontu w sierpniu 1920 r.

Pytania

1. Zanalizuj polskie materiały propagandowe z wojny 1920 r. Odpowiedz, do jakich wartości odwoływali się twórcy tych materiałów i w jaki sposób przedstawiali przeciwnika.
2. Odczytaj z mapy maksymalny zasięg obecności Armii Czerwonej na ziemiach polskich w sierpniu 1920 r.
3. Oceń znaczenie wydarzeń 1920 r. dla Polski, Europy i Rosji Radzieckiej.

Praca domowa

1. Zbierz w Internecie informacje o roli marszałka Józefa Piłsudskiego w zwycięstwie sierpniowym 1920 r.
2. Anglik, lord Edgar Vincent D`Abernon nazwał Bitwę warszawską 1920 r. „Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”. Sprawdź, jakie jeszcze inne bitwy z historii powszechnej znalazły się na liście lorda D`Abernona.
3. Sprawdź, czy i jak w podręcznikach szkolnych kraju Twojego pobytu/ zamieszkania przedstawione są wydarzenia 1920 r. w Polsce.Tytuł: Rok 1920 (1)
Opis skrócony: Poznamy przyczyn i następstwa wojny polsko-radzieckiej i bitwy warszawskiej 1920 r. oraz historyczne znaczenie tej konfrontacji. Zwrócimy uwagę na wielki wysiłek militarny i organizacyjny społeczeństwa polskiego podjęty latem 1920 r. oraz na rolę marszałka Piłsudskiego w tych trudnych dla państwa polskiego chwilach
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści naczelnik państwa, Józef Piłsudski, traktat ryski, Semen Petlura, gen. Władysław Sikorski, osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata
Uwagi metodyczne Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: analiza mapy - przebieg konfliktu polsko-radzieckiego 1919-1921 (praca z mapą pod analiza materiałów ikonograficznych - plakatów (materiałów propagandowych) strony polskiej (rozmowa i wspólna analiza źródeł ikonograficznych, praca pod kierunkiem)Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: analiza mapy - przebieg konfliktu polsko-radzieckiego 1919-1921 (praca z mapą pod analiza materiałów ikonograficznych - plakatów (materiałów propagandowych) strony polskiej (rozmowa i wspólna analiza źródeł ikonograficznych, praca pod kierunkiem)
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci