PODGLĄD ATOMU
     
 

Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowym (2)


Materiał 1.

Tabela. Ludność większych miast w Polsce (1931 r.).
Język ojczysty. Wyznanie. (Dane w tysiącach)


[za:] Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 37-38.

Materiał 2.

Tabela. Ludność deklarująca język polski jako język ojczysta oraz wyznanie rzymskokatolickie w Polsce w 1931 r.


[za:] Piotr Eberhardt, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Wyd. PWN, Warszawa 1996, s. 104.


Pytania

1. Między narodowością polską a wyznaniem rzymskokatolickim zachodziła wysoka korelacja. Na podstawie materiału statystycznego odpowiedz, czy liczba wyznawców rzymskiego katolicyzmu w Polsce była taka sama, jak liczba tych, którzy deklarowali język polski jako ojczysty. Czy przedstawione dane stanowiły argument dla przeciwników stereotypu „Polak-katolik”?
2. Na podstawie danych statystycznych odnoszących się do największych miast II RP porównaj strukturę narodowościowo-wyznaniową dwóch wybranych polskich miast np. Warszawy i Lwowa.

Praca domowa

1. Na podstawie informacji zebranych w Internecie przygotuj krótką prezentację o życiu wybranej mniejszości wyznaniowej albo narodowościowej w II RP.
2. Na podstawie zebranych informacji przygotuj głos w debacie: „Państwo narodowe czy narodowościowe, dylematy polskich polityków okresu międzywojennego.”Tytuł: Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowym (2)
Opis skrócony: Poznamy zbiorowy portret społeczeństwa polskiego okresu międzywojennego. Zastanowimy się wspólnie, jaką politykę powinno prowadzić państwo polskie w tym obszarze życia społecznego i dowiemy się, jaką prowadziło. Zanalizujemy mapę wyznaniową i narodowościową Polski międzywojennej. Będziemy mieli okazje porozmawiać wspólnie o tym, co w tamtych realiach społecznych znaczyło bycie „swoim” i „obcym”. Rozważymy, czy rzeczywiście „temat mniejszości narodowych i wyznaniowych” był najważniejszym problem wewnętrznym II Rzeczpospolitej.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści mniejszości narodowe, mniejszości wyznaniowe, struktura narodowościowo-wyznaniowa
Uwagi metodyczne Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie uwarunkowań historycznych (krótki wykład albo rozmowa z uczniami); przedstawienie wybranej mniejszości (samodzielna prezentacja uczniowska); analiza realiów historycznych, odnoszących się do mniejszości narodowych i wyznaniowych w II RP, występujących w tekstach literackich (analiza tekstów, praca pod kierunkiem zsynchronizowana z zajęciami z języka polskiego).Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: przedstawienie uwarunkowań historycznych (krótki wykład albo rozmowa z uczniami); przedstawienie wybranej mniejszości (samodzielna prezentacja uczniowska); analiza realiów historycznych, odnoszących się do mniejszości narodowych i wyznaniowych w II RP, występujących w tekstach literackich (analiza tekstów, praca pod kierunkiem zsynchronizowana z zajęciami z języka polskiego).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 15
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci