PODGLĄD ATOMU
     
 

Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowym (3)


Materiał 1.

Mapa. Podział administracyjny Polski w roku 1931 r.
(na mapie zaznaczono granice między zaborcami w 1914 r.)Materiał 2.


[w:] Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1939, s. 23.

Materiał 3.


[w:] Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1939, s. 25.

Pytania

1. Na podstawie tabel 17. oraz 18. z Rocznika statystycznego (1939) i mapy administracyjnej II RP przedstaw geograficzny rozkład wybranej mniejszości na obszarze II RP
2. Na podstawie tabel 17. oraz 18. z Rocznika statystycznego (1939) wymień najważniejsze mniejszości narodowe i wyznaniowe w II RP.
3. Na podstawie tabel 17. oraz 18. z Rocznika statystycznego (1939) odczytaj i zinterpretuj dane statystyczne dla wybranej mniejszości narodowej lub wyznaniowej.
4. Na podstawie tabel 17. oraz 18. z Rocznika statystycznego (1939) scharakteryzuj strukturę narodowościowo-wyznaniowa wybranego województwa II RP

Praca domowa

1. Na podstawie informacji zebranych w Internecie przygotuj krótką prezentację o życiu wybranej mniejszości wyznaniowej albo narodowościowej w II RP.
2. Na podstawie zebranych informacji przygotuj głos w debacie: „Państwo narodowe czy narodowościowe, dylematy polskich polityków okresu międzywojennego.”Tytuł: Polska państwem wielonarodowym i wielokulturowym (3)
Opis skrócony: Zanalizujemy złożoną strukturę wyznaniowo-narodowościową państwa polskiego. Możemy ją odtworzyć na podstawie dwóch spisów powszechnych (1921, 1931), w których respondenci deklarowali język ojczysty (narodowość) i wyznanie.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści mniejszości narodowe, mniejszości wyznaniowe, struktura narodowościowo-wyznaniowa
Uwagi metodyczne proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: odczytanie i interpretacja danych statystycznych (analiza danych statystycznych, uwaga: dane dla języka ukraińskiego - łącznie ukraiński i ruski; obrządek gr. oznacza obrządek unicki, Kościół grekokatolicki (praca pod kierunkiem nauczyciela); analiza geograficznego rozkładu mniejszości narodowych i wyznaniowych na mapie II RP (praca z mapą, praca pod kierunkiem); proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: odczytanie i interpretacja danych statystycznych (analiza danych statystycznych, uwaga: dane dla języka ukraińskiego - łącznie ukraiński i ruski; obrządek gr. oznacza obrządek unicki, Kościół grekokatolicki (praca pod kierunkiem nauczyciela); analiza geograficznego rozkładu mniejszości narodowych i wyznaniowych na mapie II RP (praca z mapą, praca pod kierunkiem);
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 15
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci