PODGLĄD ATOMU
     
 

Słownik pojęć


Program nauczania


Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej. Program nauczania obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części.
Program nauczania zawiera:
  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
  • opis założonych osiągnięć ucznia,
  • propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników)

Podstawa programowa


Podstawa programowa jest zbiorem standardów wymagań egzaminacyjnych obowiązujących szkoły podlegające polskiemu prawu oświatowemu. Obejmuje obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które powinny być uwzględnione w programie nauczania, umożliwiając osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia. Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie.

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą


Zestaw treści nauczania oraz umiejętności, który powinien być uwzględniony w nauczycielskich programach nauczania i umożliwić osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych. Adresatem podstawy programowej są polskie szkoły i polskie ośrodki edukacyjne działające za granicą.

Ramy programowe


W polskim prawie oświatowym podstawa programowa przeznaczona dla szkół polskich poza krajem podległych nadzorowi ministra odpowiedzialnego za oświatę i wychowanie.

Karta programowa


Autorski materiał metodyczny, będący komponentem programu nauczania i zawierający wariantowe scenariusze oraz wskazówki dydaktyczne do określonego zakresu treści nauczania.

Scenariusz


Autorski materiał metodyczny będący konspektem, zapisem jednej jednostki lekcyjnej, odnoszący się do wskazanych treści nauczania.

Atom


Elementarna część podręcznika internetowego Włącz Polskę; niezależna część pakietu materiałów dydaktycznych – zwykle materiał z ćwiczeniami dla uczniów i komentarzem metodycznym dla nauczyciela, możliwa do użycia na lekcji (lub jej części) i budowy własnego zestawu materiałów edukacyjnych.


Tytuł: Słownik pojęć
Opis skrócony:
Autor(rzy):
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci