PODGLĄD ATOMU
     
 

Ekspert ds. szkoleniowych
Przemysław Kluge – od września 2012 ekspert ds. szkoleniowych w projekcie. Doświadczony trener grupowy oraz coach, specjalizujący się w szkoleniach rozwijających umiejętności psychospołeczne, polonista. Autor i realizator programów szkoleniowych finansowanych z grantów MEN, programów SPO RZL oraz Phare, a także UNDP. Specjalizuje się w warsztatach z zakresu komunikacji i budowania zespołów i konsultacjach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
W dziedzinie pomocy indywidualnej specjalizuje się w coachingu i mentoringu wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Realizuje także warsztaty poświęcone umiejętnościom trenerskim i coachingowym.

Ekspert ds. programów i podręcznika
Ewa Grela –

Ekspert wiodący projektu
dr Grażyna Czetwertyńska – ekspert wiodący projektu w okresie od lipca 2008 do kwietnia 2012, adiunkt w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka programów i podręczników szkolnych, rzeczoznawca podręcznikowy MEN. Przewodniczy rektorskiemu zespołowi ds. kształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim.

Redaktor z zakresu wiedzy o Polsce
Jerzy Bracisiewicz – redaktor podręcznika "Włącz Polskę" w części historycznej
i geograficznej; uczestniczy w pracach Zespołu projektu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą od 2008 r.; od 30 lat nauczyciel historii w liceach warszawskich, współautor nowej podstawy programowej z historii, współautor koncepcji nowej matury z historii, rzeczoznawca MEN do oceny dydaktyczno-merytorycznej podręczników z historii, współpracownik Instytutu Badań Edukacyjnych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Redaktor z zakresu języka polskiego
Joanna Zaremba – redaktor części polonistycznej podręcznika "Włącz Polskę"; uczestniczy
w pracach Zespołu projektu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą od 2008 r.; autorka i recenzentka materiałów dydaktycznych; od 30 lat nauczycielka języka polskiego w liceach warszawskich, dziś – polonistka w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Józefa Poniatowskiego.

Redaktor z zakresu edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Małyska – redaktor podręcznika "Włącz Polskę" w części edukacja wczesnoszkolna; nauczyciel konsultant ORPEG Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, edukator z wieloletnim doświadczeniem w pracy z nauczycielami z różnych środowisk (krajowych i polonijnych), nauczyciel w klasach I-III i oddziałach przedszkolnych. Autorka opracowań dotyczących koncepcji nauki czytania oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym (m. in.: „Twój uczeń mistrzem w czytaniu. Trening umiejętności”; WSiP, 2009; „Twoje dziecko mistrzem w czytaniu. Ćwiczenia
i zabawy”, WSiP, 2009). Żona Roberta, mama Katarzyny i Agaty, współwłaścicielka trzech psotnych czworonogów i wielbicielka własnego ogródka.Autorzy materiałów edukacyjnych oraz programów nauczania


dr hab. prof. Jolanta Choińska-Mika – wieloletni pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autorka podręczników i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. W latach 2007 - 2008 kierowała zespołem przygotowującym podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczyła w pracach nad podstawą programową polonijną przygotowaną w 2009 roku, w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego i wymaganiami egzaminacyjnymi – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich przebywających za granicą”. Od 2010 kieruje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie zespołem dydaktycznym oraz pracownią historyczną w projekcie Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Nadrzędnym celem prac tego zespołu jest rozwijanie dydaktyk przedmiotowych (w tym dydaktyki historii) i badanie wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół.

Maria Czubek – autorka materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę” w zakresie języka polskiego, II etap edukacyjny, doskonalenie sprawności językowych (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie). Absolwentka filologii polskiej UMCS. Pracuje w charakterze redaktora i grafika, uczestniczy w przygotowywaniu do druku podręczników, książek, broszur, czasopism, w tym we współpracy z wiodącymi wydawnictwami edukacyjnymi. Od wielu lat współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim, później ORPEG PCN w Lublinie, prowadząc zajęcia dla nauczycieli uczących języka polskiego poza Polską.

Katarzyna Czubińska - autorka programu wychowania przedszkolnego „Przyjaciele przedszkolaka”, materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę” w zakresie edukacji przedszkolnej (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie). Nauczycielka wychowania przedszkolnego, autorka ciekawych rozwiązań dydaktycznych, wykorzystujących między innymi elementy holistycznego systemu „Edukacja przez ruch” oraz pedagogiki twórczości, języka migowego. Od wielu lat współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, od 2011 roku ORPEG PCN w Lublinie, prowadząc zajęcia edukacyjne dla dzieci na kursach dla repatriantów i członków ich rodzin.

Ewa Darwicz – autorka materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę” w zakresie języka polskiego, II etap edukacyjny, doskonalenie sprawności językowych (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie). Absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie, studiów w zakresie ewaluacji i pomiaru dydaktycznego dla nauczycieli języka polskiego, diagnozy
i terapii dysleksji rozwojowej. Trener umiejętności psychospołecznych. Ukończyła kursy metodyczne dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języka polskiego cudzoziemców, podlegających obowiązkowi szkolnemu. Od wielu lat współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, od 2011 roku ORPEG PCN w Lublinie, prowadząc zajęcia dla nauczycieli uczących języka polskiego poza Polską.

Prof. dr hab. Rafał Habielski – historyk Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził również wykłady w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji po drugiej wojnie światowej. Członek Polskiej Akademii Umiejętności (Komisji do Badań Diaspory Polskiej). Autor publikacji: Niezłomni, nieprzejednani: emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg 1940-1981 (Państwowy Instytut Wydawniczy 1991); Emigracja (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995); Życie społeczne i kulturalne emigracji (Biblioteka "Więzi” 1999); Polski Londyn (Wydawnictwo Dolnośląskie 2000, seria: "A to Polska właśnie"); Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyć od "Buntu Młodych" do "Kultury" (Towarzystwo "Więź" 2006).

Hanna Kaczmarczyk – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów glottodydaktycznych, menedżerskich oraz bibliotekoznawstwa.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej związana z XLIX Liceum Ogólnokształcącym im.
J. W. Goethego w Warszawie (nauczyciel języka polskiego i wicedyrektor), Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym przy Ambasadzie RP w Kolonii (nauczyciel języka polskiego i dyrektor), od 1998 r. z Zespołem Szkół (obecnie Szkolny Punkt Konsultacyjny) im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu (nauczyciel języka polskiego
i dyrektor).Ekspert MEN do spraw przygotowania reformy programowej dla polskich szkół za granicą, członek międzynarodowego jury konkursu „Być Polakiem”, współpracownik Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, animatorka życia polonijnego w Austrii, uczestniczka konferencji oświatowych, autorka artykułów poświęconych problemom edukacji zagranicznej. Odznaczenia - Medal Komisji Narodowej oraz 3 nagrody Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rafał Kardaś – geolog i speleolog. Od 1990 r. uczy geografii w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Kieruje organizacją projektów uczniowskich (sam realizował kilka – m.in. o zanikaniu lodowców alpejskich, wulkanach, jaskiniach i krasie, strefie przybrzeżnej mórz oraz o szwajcarskiej krainie Bregaglii). Instruktor taternictwa
i taternictwa jaskiniowego, prowadzi zajęcia wspinaczkowe dla studentów w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warszawskiego

Dorota Kicińska - autorka programu wychowania przedszkolnego „Przyjaciele przedszkolaka”, materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę” w zakresie edukacji przedszkolnej (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pedagogiki twórczości. Od wielu lat współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim
w Lublinie, od 2011 roku ORPEG PCN w Lublinie, prowadząc zajęcia dla nauczycieli uczących języka polskiego poza Polską.

Monika Korchel – autorka materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę”
w zakresie języka polskiego, II etap edukacyjny, doskonalenie sprawności językowych (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie). Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i języka polskiego (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Zespole Szkół / Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Paryżu. Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii słowiańskiej i filologii polskiej UŚ w Katowicach, dwuletnich studiów podyplomowych UFR de Slavistique, Université Paris IV Sorbonne. Uczestniczka kursów „Efektywne metody nauczania języka polskiego poza granicami kraju” - organizowanych przez ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Autorka wielu artykułów
z zakresu językoznawstwa i nauczania języka polskiego i języków słowiańskich poza granicami kraju.

Wanda Królikowska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletnia nauczycielka historii, od 2005 r. ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie – zajmuje się egzaminem maturalnym z historii; od 2010 r. jest koordynatorem Zespołu Społecznego, działającego w projekcie Budowa Banków Zadań realizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach EFS; autorka programu nauczania historii i wiedzy
o społeczeństwie dla uczniów w grupie wiekowej 13–16 lat, uczących się w szkołach polskich poza Polską, pt. „Skąd jesteśmy? Ziemia przodków, jej historia i współczesność”; autorka
i współautorka planów wynikowych, zbiorów zadań maturalnych, repetytoriów publikowanych w Wydawnictwie Szkolnym PWN oraz komentarzy do wyników egzaminów maturalnych publikowanych przez CKE; zajmuje się historią społeczną i gospodarczą po II wojnie światowej, współautorka publikacji: „Życie codzienne w PRL (1956–1989)”, „Gospodarczy wymiar turystyki”, „Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku – studia”.

Dorota Kunicka – autorka materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę”
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie), nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji przedszkolnej w polonijnych placówkach oświatowych w Norwegii. Uczestniczka kursów metodycznych organizowanych przez ORPEG PCN.

Maria Lorek – autorka kilkunastu podręczników, m.in. „Elementarz Pierwszej Klasy”, „Czarodziejski dywan”, „Słońce na stole”, „Małe Przedszkole”, przewodników metodycznych i programów nauczania, współautorka programu „Rok Polski”. Dyrektor Zespołu Szkół Fundacji „Elementarz” oraz Ośrodka Doskonalenia I Kształcenia Ustawicznego „Elementarz”. Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej. Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim przedmiot: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Małgorzata Małyska – nauczyciel konsultant ORPEG Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, edukator z wieloletnim doświadczeniem w pracy z nauczycielami z różnych środowisk (krajowych i polonijnych), nauczyciel w klasach I-III
i oddziałach przedszkolnych. Autorka opracowań dotyczących koncepcji nauki czytania oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym (m. in.: „Twój uczeń mistrzem w czytaniu. Trening umiejętności”; WSiP, 2009; „Twoje dziecko mistrzem
w czytaniu. Ćwiczenia i zabawy”, WSiP, 2009). Żona Roberta, mama Katarzyny i Agaty, współwłaścicielka trzech psotnych czworonogów i wielbicielka własnego ogródka.

dr Grażyna Okła – nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka programów nauczania, publikacji naukowych
i metodycznych poświęconych problematyce edukacji historycznej i obywatelskiej. Współautorka nowej podstawy programowej z historii, rzeczoznawca MEN do oceny dydaktyczno-merytorycznej podręczników historii, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych.

Dr Agnieszka Rabiej - jest adiunktem w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, absolwentką filologii polskiej (2001) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ (2007). Doświadczenia zagraniczne zdobyła ucząc języka i kultury polskiej w Trinity College w Dublinie (2003-2005). Uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów MEN nad przygotowaniem podstawy programowej dla uczniów szkół polskich za granicą (2009). Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest autorką serii podręczników do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci Lubię polski! 1 (2009), Lubię polski! 2 (2010), zbiorów ćwiczeń rozwijających sprawność czytania u dzieci Lubię czytać po polsku! 1 (2011), Lubię czytać po polsku! 2 (2011), a także artykułów z zakresu nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Współredagowała Programy do nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomów A1-C2 (2011) oraz zbiór lekcji dla cudzoziemców na różnym poziomie zaawansowania językowego 40 koncepcji dobrych lekcji (2011). Prowadzi zajęcia
z obcokrajowcami, studentami studiów II stopnia i studiów podyplomowych oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Polsce i za granicą.

Anna Skałba - autorka materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę” w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie). Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, bibliotekoznawstwa oraz edukatorskich. Edukator z doświadczeniem w pracy
z nauczycielami, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych, autorka i recenzentka pomocy i materiałów dydaktycznych. Współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, od 2011 roku ORPEG PCN w Lublinie, prowadząc zajęcia dla nauczycieli uczących języka polskiego poza Polską.

Małgorzata Soczewicz - wieloletnia nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, edukator, doradca zawodowy, były ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od 2008 roku współpracownik Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą, nauczyciel-konsultant w projekcie „Otwarta Szkoła". Odznaczona m.in. Medalem Komisji Narodowej oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Jolanta Studzińska – autorka programu nauczania do klas I-III „Dla chcącego nic trudnego”, materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę” w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (członek zespołu WODKO AWANS w Lublinie), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowywała i prowadziła zajęcia na Kursie metodycznym dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języka polskiego cudzoziemców, podlegających obowiązkowi szkolnemu. Ukończyła kursy metodyczne dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języka polskiego cudzoziemców, podlegających obowiązkowi szkolnemu, efektywnych metod uczenia oraz Edukacji przez ruch.
Od 2007 nauczyciel konsultant w ORPEG Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie (autor programów, kierownik kursów, zjazdów, prowadzący zajęcia dla nauczycieli polonijnych w kraju i za granicą).

Agnieszka Suchowierska – jest autorką publikacji metodycznych z języka polskiego wydanych przez wiodące wydawnictwa oświatowe (m. in. dwóch książek Jutro pójdę w świat. Scenariusze lekcji 5 i Jutro pójdę w świat. Scenariusze lekcji 6, WSiP 2010 i 2011). Uczy języka polskiego w szkole podstawowej. Pisze też baśnie dla dorosłych. Napisała, wspólnie z psychologiem Wojciechem Eichelbergerem, książki Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki (Jacek Santorski 2008) oraz Królewicz Śnieżek. Stereotypy płciowe w baśniach (Czarna Owca 2012).

Magda Szpyrko-Ankiewicz – absolwentka nauczania początkowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 25 lat profesjonalnie związana z edukacją. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała jako nauczyciel akademicki w Katedrze Pedagogiki macierzystej uczelni i jednocześnie jako nauczycielka klas I-III w różnych szkołach w Polsce (publicznej, społecznej, prywatnej), a także w polskiej szkole przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Bardzo lubiła swoich uczniów, z wzajemnością. Przez kilka lat pracowała w organizacji polonijnej w USA, dokąd wyjechała jako stypendystka East Central European Scholarship Program na studia podyplomowe do George Washington University. Od 2002r. z pasją pracuje w branży wydawniczej. Docenia rodzinę i przyjaciół. Lubi książki, swój ogród
i podróże po świecie.

Janusz Woźniak – autor programu nauczania do klas I-III „Dla chcącego nic trudnego”, autor materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę” w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie). Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, trener PSPiA Klanza, edukator MEN. Ukończył kursy metodyczne dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języka polskiego cudzoziemców, podlegających obowiązkowi szkolnemu, kursy trenerskie szybkiego czytania i efektywnych metod uczenia oraz Edukacji przez ruch. Jest autorem przewodników metodycznych dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej. Od 1999 roku współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, od 2011 roku ORPEG PCN w Lublinie, prowadząc zajęcia
w kraju i poza granicami Polski, w tym zajęcia w ramach Projektu […] „Włącz Polskę”.

Małgorzata Wróblewska - autorka programu nauczania do klas I-III „Dla chcącego nic trudnego” (członek zespołu WODKO AWANS w Lublinie), materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę” w zakresie języka polskiego, II etap edukacyjny, doskonalenie sprawności językowych (członek zespołu WODKO „AWANS” w Lublinie). Osoba prowadząca niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli, nauczyciel języka polskiego, trener pedagogiki twórczości i efektywnych metod uczenia. Autor, współautor i redaktor opracowań dydaktycznych, scenariuszy jednostek e-learningowych dla wiodących wydawnictw edukacyjnych. Od wielu lat współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, od 2011 roku ORPEG PCN w Lublinie, prowadząc zajęcia dla nauczycieli uczących języka polskiego poza Polską, między innymi na Syberii, w Kazachstanie, na Łotwie.

Joanna Zaremba – autorka programu z zakresu języka polskiego dla uczniów w wieku powyżej 14 lat pt. „Moja Polska kulturoteka”, redaktor części polonistycznej podręcznika Włącz Polskę; uczestniczyła w pracach Zespołu projektu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą od 2008 r.; autorka i recenzentka materiałów dydaktycznych; od 30 lat nauczycielka języka polskiego w liceach warszawskich, dziś – polonistka w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Józefa Poniatowskiego.


Anna Czeniek

Dorota Goździewska

Agnieszka Matysiak

Aleksander Pawlicki

Beata Pietrzyk

Magdalena Swat-Pawlicka

Katarzyna Szymańska
Recenzenci materiałów edukacyjnych oraz programów nauczania


Małgorzata Brudzyńska - recenzentka programu nauczania „Moja polska Kulturoteka” autorstwa Joanny Zaremby. Program z zakresu języka polskiego dla uczniów powyżej 14 lat. Recenzowała również wszystkie atomy dla grupy wiekowej 14+.

prof. dr hab. Mirosława Czerny – recenzentka programu i atomów do programu „Wakacyjne wędrówki po Polsce” autorstwa Doroty Goździewskiej oraz Zespołu autorów podstawy programowej. Program nauczania geografii dla grupy wiekowej 10-13 lat oraz programu
i atomów do programu „Na mapie Polski”. Program nauczania geografii dla grupy wiekowej powyżej 14 roku życia autorstwa Agnieszki Matysiak oraz Zespołu autorów podstawy programowej.

Teresa Kosyra-Cieślak – recenzentka programu nauczania „Moja polska Kulturoteka” autorstwa Joanny Zaremby. Program z zakresu języka polskiego dla uczniów powyżej 14 lat. Recenzowała również wszystkie atomy dla grupy wiekowej 14+.

prof. dr hab. Jerzy Makowski – recenzent atomów do programu „Wakacyjne wędrówki po Polsce”. Program nauczania geografii dla grupy wiekowej 10-13 lat. Autorstwa Doroty Goździewskiej oraz Zespołu autorów podstawy programowej oraz atomów do programu „Na mapie Polski”. Program nauczania geografii dla grupy wiekowej powyżej 14 roku życia autorstwa Agnieszki Matysiak oraz Zespołu autorów podstawy programowej.

dr Grażyna Okła – recenzentka programu i atomów do programu „Własną drogą do Kraju Przodków” autorstwa Magdaleny Swat-Pawlickiej i Aleksandra Pawlickiego. Program języka polskiego i historii w dla grupy wiekowej 10-13 lat oraz programu i atomów do programu „Cztery pokolenia Polaków. Historia Polski po roku 1918”. Program nauczania historii w grupie wiekowej powyżej 14 roku życia. Autorstwa Jolanty Choińskiej i Jerzego Bracisiewicza.

dr Katarzyna Zielińska – recenzentka programu i atomów do programu „Własną drogą do kraju przodków” autorstwa Magdaleny Swat-Pawlickiej i Aleksandra Pawlickiego. Program języka polskiego i historii w dla grupy wiekowej 10-13 lat oraz recenzentka programu „Cztery pokolenia Polaków. Historia Polski po roku 1918”. Program nauczania historii w grupie wiekowej powyżej 14 roku życia. Autorstwa Jolanty Choińskiej i Jerzego Bracisiewicza.


Tytuł: Redaktorzy
Opis skrócony:
Autor(rzy):
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci